Sommerfest in der Thomaestraße

11.07.2019

IMG_1225